Algemene leveringsvoorwaarden

Dakadvies Nederland is een onderdeel van Dakpunt Daken B.V. Voor Dakadvies Nederland zijn daarom dezelfde algemene voorwaarden van toepassing.

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: de wederpartij van Dakpunt. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Dakpunt zijn.
Consument: de wederpartij van Dakpunt. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Dakpunt zijn.
Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan koper.
Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.

2 Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Dakpunt gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Dakpunt en gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Dakpunt en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Dakpunt.

3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

Een offerte van Dakpunt is 14 dagen geldig. Tussen Dakpunt en koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Dakpunt dit aan koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Dakpunt een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4 Technische eisen – leveringsgebied

4.1 Indien de in Nederland te leveren of tot stand te brengen zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Dakpunt ervoor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, voor zover Dakpunt bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland expliciet melding heeft gemaakt.

4.2 Technische eisen die door koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.

5 Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Dakpunt een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dakpunt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dakpunt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dakpunt zijn verstrekt, heeft Dakpunt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen

6.2 Dakpunt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dakpunt is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

6.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dakpunt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

6.4 Alle opdrachten van koper worden met uitsluiting van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Dakpunt. Dakpunt bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Dakpunt op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van koper, mits dit naar het oordeel van Dakpunt bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Dakpunt zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7 Levering en contractduur

7.1 Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Dakpunt. Aflevering van gekochte zaken bij koper vindt plaats voor rekening en risico van. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Dakpunt is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering.

7.2 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Dakpunt of een derde, op kosten en voor risico van koper.

7.3 De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Dakpunt altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dakpunt gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient koper Dakpunt altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

7.4 Het is Dakpunt toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Dakpunt bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8 Wijziging in de te leveren zaken

Dakpunt is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dakpunt zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dakpunt koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dakpunt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle door Dakpunt verstrekte stukken, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen niet door koper zonder voorafgaande toestemming van Dakpunt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

10.2 Dakpunt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.

10.3 Dakpunt behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van koper ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden

11.1 Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan koper de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

11.2 In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

11.3 In geval Dakpunt koper toestaat om gekochte zaken te retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs, dan is koper gehouden om alle door Dakpunt geleden vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, te vergoeden. De door koper verschuldigde schadevergoeding wordt gefixeerd op 25% van de koopsom, onverminderd de mogelijkheid van Dakpunt om volledige schadevergoeding te vorderen.

12 Zekerheid

12.1 Dakpunt behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Dakpunt aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

12.2 Door Dakpunt afgeleverde zaken, die krachtens 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van koper.

12.3 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Dakpunt gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Dakpunt om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.

12.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Dakpunt geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Dakpunt, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Dakpunt. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.

12.5 Koper is jegens Dakpunt gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Dakpunt op koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Dakpunt, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van Dakpunt zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

13 Gebreken

13.1 Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Dakpunt te melden, op straffe van verval van recht.

13.3 Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Dakpunt op straffe van verval van recht.

13.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door aflevering binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dakpunt, op straffe van verval van recht.

13.5 Indien een klacht gegrond is, dan zal Dakpunt – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal Dakpunt slechts aansprakelijk zijn voor schade van koper binnen de grenzen van 18 (Aansprakelijkheid).

14 Prijsverhoging(en)

Indien Dakpunt met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Dakpunt niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Dakpunt mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

15 Betaling

15.1 Facturen van Dakpunt dienen door koper binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro’s.

15.2 Door koper gedane betalingen strekken – zelfs indien koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

15.3 Indien koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Dakpunt rustende betalingsverplichting dan is koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

15.4 Dakpunt is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van koper. Koper is zonder toestemming van Dakpunt niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Dakpunt te verrekenen. Koper komt jegens Dakpunt geen enkel opschortingsrecht toe.

16 Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

Alle vorderingen van Dakpunt op koper zijn onmiddellijk opeisbaar:

– indien koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Dakpunt;

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dakpunt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn bank.

– indien de aanvraag van de surseance het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van koper of een beslag ten laste van koper op een substantieel deel van de goederen van koper of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Dakpunt toebehoren of waarop Dakpunt een zekerheidsrecht heeft;

In de genoemde gevallen is Dakpunt bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

17 Incassokosten

17.1 Indien koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Dakpunt rustende betalingsverplichting dan is koper, na één betalingsherinnering van Dakpunt, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Dakpunt te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 350,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.

17.2 Koper is jegens Dakpunt de door Dakpunt gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

18 Aansprakelijkheid

18.1 Dakpunt is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van 2,5 miljoen euro.

18.2 Ieder recht van koper jegens Dakpunt op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis (“Gebeurtenis”), is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Dakpunt ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Indien de verzekering ter zake de gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van koper jegens Dakpunt beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de prestatie van Dakpunt gedurende het tijdsvlak waarin de gebeurtenis plaatsvond, tenzij de gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie/zaak of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.

18.3 Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:

– bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;

– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Dakpunt die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;

– In het kader van 13 (gebreken) door koper, binnen de hersteltermijn van Dakpunt gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).

18.4 Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Dakpunt en al dan niet impliciet door Dakpunt gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dakpunt of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

18.5 Dakpunt is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Dakpunt op deze derden kan verhalen.

18.6 Koper vrijwaart Dakpunt voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Dakpunt uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Dakpunt daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Dakpunt in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

19 Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Dakpuntdie (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan DAakpunt kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Dakpunt afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

19.2 Dakpunt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dakpunt haar verbintenis had moeten nakomen.

19.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dakpunt opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dakpunt niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.

19.4 Indien Dakpunt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op de rechtsverhouding tussen Dakpunt en koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen koper en Dakpunt kennis te nemen. De rechter is bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Dakpunt blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

20.2 Indien koper Consument is of indien in zijn onderneming (incl. koper zelf) drie of minder personen werkzaam zijn, dan heeft koper het recht te kiezen voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter, gedurende één maand nadat Dakpunt zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen.